BESTUURSAKKOORD ANTWERPEN PDF

In de bestaande sociale huisvesting wordt bij renovatie rekening gehouden met een maximale rationele bezetting. Bij het bouwen van sociale woningen wordt rekening gehouden met de specifieke noden van senioren en personen met een handicap. Huisbewaarders zijn een goed aanspreekpunt in beide richtingen en hebben een bewezen impact op het terugdringen van bepaalde samenlevingsproblematieken. Overlast in sociale huisvestingsprojecten wordt strikt aangepakt via het consequent toepassen van boetes en het verwijderen van hardleerse personen die de regels blijven overtreden.

Author:Golmaran Dagor
Country:Myanmar
Language:English (Spanish)
Genre:Technology
Published (Last):17 July 2013
Pages:39
PDF File Size:5.46 Mb
ePub File Size:13.92 Mb
ISBN:596-1-85534-716-3
Downloads:7950
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShaktinrisIn de bestaande sociale huisvesting wordt bij renovatie rekening gehouden met een maximale rationele bezetting. Bij het bouwen van sociale woningen wordt rekening gehouden met de specifieke noden van senioren en personen met een handicap.

Huisbewaarders zijn een goed aanspreekpunt in beide richtingen en hebben een bewezen impact op het terugdringen van bepaalde samenlevingsproblematieken. Overlast in sociale huisvestingsprojecten wordt strikt aangepakt via het consequent toepassen van boetes en het verwijderen van hardleerse personen die de regels blijven overtreden. De stad zal eigenaars meer aanzetten om hun woning via een sociaal verhuurkantoor te verhuren zodat het aanbod van woningen aan een sociale huurprijs op deze wijze verhoogt.

AG Vespa verwezenlijkt het grond- en pandenbeleid van de stad. Het koopt leegstaande, verwaarloosde of omgeving-verstorende panden op teneinde die als kwaliteitsvolle wooneenheden terug op de markt te brengen. De ontwikkelingen die AG Vespa uitvoert zijn steeds complementair aan de private sector.

In geen geval zal AG Vespa in de plaats van de reguliere private markt treden. AG Vespa zal in opdracht van het stadsbestuur deze legislatuur ook experimenten opzetten met alternatieve woonvormen kangoeroe-wonen, groepswonen,..

Veilige stad Het leven in een grootstad brengt onvermijdelijk veiligheidsproblemen met zich mee. Die realiteit mag echter nooit leiden tot defaitisme, integendeel. Het is een aansporing om als stad maximaal in te zetten op veiligheid.

Het waarborgen van ieders veiligheid is de primaire overheidsopdracht. Veiligheid is voor de stad daarom een horizontale doelstelling die verweven is met elk beleidsdomein.

Veiligheid is voor elke stadsdienst een prioriteit in de volgende legislatuur. Een eerste aandachtspunt daarbij is de drugsproblematiek. Antwerpen is door de aanwezigheid van de haven het centrum van de drugshandel in Vlaanderen, maar ook in Europa. Bovendien brengen die drugs veel overlast en kleine criminaliteit met zich mee. Daar tegen optreden en de effecten van drugsmisbruik mitigeren, wordt een integrale taak van alle betrokken diensten en actoren. Politie Onder het gezag van de burgemeester draagt de Antwerpse politie bij tot de maatschappelijke veiligheid door het verzekeren van een excellente politiezorg.

Zij stelt zich daarbij als dynamische en kleurrijke politie dienstbaar en integer op door competent en actiegericht te handelen. Via informatie en communicatie verhoogt de lokale politie de betrokkenheid van de Antwerpse districten op het gebied van veiligheid. Door de districten binnen de wijkwerking te erkennen als bevoorrechte gesprekspartner en op regelmatige basis te overleggen omtrent de specifieke veiligheidsproblematiek, wordt dit gerealiseerd.

Op die manier kunnen de lokale noden van elk district — en van de wijken binnen dat district — worden overgemaakt aan de stad en kunnen gepaste maatregelen worden getroffen op districtsniveau. De lokale wijkwerking van de politie wordt op deze wijze door de districten mee opgevolgd.

Politie en district overleggen regelmatig om overlastproblemen op te lossen. De districten worden als partner ingeschakeld in initiatieven van buurtregie om tot een integraal veiligheidsbeleid te komen. Wel meer blauw dat mensen aanspreekt en voor mensen aanspreekbaar is. We werken aan een optimale wijkwerking, die zich formaliseert in een samenwerking tussen burgers, wijkwerking en politie om de problemen op maat van iedere wijk aan te pakken.

De politie moet mensen actief aanspreken. Op die manier blijft de tevredenheid van de burger gewaarborgd. Een doordacht drugsbeleid wordt in samenwerking met hulpverleningsinitiatieven uitgerold en richt zich op drie sporen: een repressieve reductie van het aanbod aanpak drugshandel en -verkeer waardoor de straatprijs stijgt, een curatieve aanpak om de overlast veroorzaakt door de stijgende prijs op te vangen gerichte inzet van politie voor overlast en kleine criminaliteit en een preventief beleid om de vraag te verminderen therapie, sociaaleconomische maatregelen en bewustmaking op zeer jonge leeftijd.

Dealers, verslaafden en kleine criminelen verdwijnen niet zolang de georganiseerde bendes en de drugstrafiek niet worden aangepakt. Hiervoor dient het protocolakkoord met het Antwerpse parket, de federale gerechtelijke politie en de lokale politie van Antwerpen herzien te worden.

Dit bestuur zal de internationale drugshandel hard aanpakken. We verminderen het aantal woninginbraken door in te zetten op technopreventief advies om woningen beter te beveiligen.

Tevens wordt er overleg met de buurgemeenten over dit fenomeen opgestart. Op die manier kan de operationele beschikbaarheid, zichtbaarheid, aanspreekbaarheid en slagkracht op het terrein worden verbeterd. Rekening houdend met de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, blijft de interventie politie maximaal in het straatbeeld aanwezig en is zij voor de meest dringende oproepen onmiddellijk ter plaatse.

Dit kan door het optimaliseren van de organisatiestructuur en de dienstorganisatie zodat permanent voldoende interventiecapaciteit op het Antwerps grondgebied aanwezig is en door het voorzien van de juiste ondersteuning ICT voor de interventiemedewerkers. De stad wil dat de lokale politie sneller kan inspelen op de maatschappelijke realiteit.

De lokale politie exploiteert alle mogelijke aanwijzingen en opsporingsindicaties maximaal. De tevredenheid van de burger blijft gewaarborgd en de individuele contacten met de politie worden afgestemd op de noden van iedere burger. De stad wil dat de lokale politie haar opgebouwde expertise in het kader van ordehandhaving verder optimaliseert. De lokale politie is een volwaardige partner in het verkeersbeleid en levert een fundamentele bijdrage aan de verkeersveiligheid, leefbaarheid en mobiliteit op het grondgebied van Antwerpen.

De stad zet verder in op het opmaken van een verkeersveiligheidsplan als annex bij het zonaal veiligheidsplan. Dit kan door de kwaliteit van de geregistreerde gegevens te verbeteren, de bekomen informatie te verrijken, te analyseren, te verspreiden en op basis daarvan beter gefundeerde beslissingen te nemen. We streven ernaar dat dit informatiebeheer onderdeel wordt van een bredere administratieve gegevensbank.

De lokale politie versterkt haar imago van een moderne dienstverlenende organisatie door haar communicatiebeleid verder te optimaliseren. De lokale politie profileert zich als een aantrekkelijke werkgever en bereikt een kwaliteitsvol evenwicht tussen de belangen van de politieorganisatie en de belangen van de medewerker.

De stad wil dat de lokale politie een kleurrijke dienst is die aandacht besteedt aan diversiteit binnen en buiten haar organisatie. We beseffen dat inspanningen in het verleden onvoldoende resultaat hebben opgeleverd en dat we daarom moeten werken aan de competenties van Antwerpenaren van allochtone origine om de politieopleiding succesvol te kunnen aanvatten.

Dit om een optimale werking van de politie in het Antwerpen van vandaag en morgen te bekomen. De lokale politie moderniseert haar financieel en logistiek beleid verder door transparante processen en procedures te ontwikkelen waardoor de juiste middelen tijdig bij de juiste diensten terecht komen. De lokale politie volgt de digitale evoluties op de voet en stimuleert het gebruik van technologische innovaties bij het beheren van de organisatie en de aanpak van onveiligheidsproblemen.

De interne en externe dienstverlening kan op die manier worden geoptimaliseerd. Bovendien betekent dit ook een betere bereikbaarheid via PC en sms, wat belangrijk is voor onder meer slechthorenden. De stad en lokale politie overleggen met het parket voor het uitwerken van creatieve oplossingen om ook voor kort veroordeelden strafuitvoering te voorzien. Een buurtinformatienetwerk BIN is een zeer geschikte manier om de Antwerpenaar actief te betrekken bij de veiligheidszorg.

De participatie van de buurtbewoners levert een ontegensprekelijke meerwaarde op om onveiligheid in een buurt aan te pakken. Dit laat toe om deze maatschappelijk en economisch ontwrichtende praktijken kordaat een halt toe te roepen. Zo wordt eerlijke handel en concurrentie gegarandeerd. We hanteren een nultolerantie voor alle vormen van geweld dus ook voor bijvoorbeeld gay bashing, seksuele intimidatie, geweld tegen senioren, happy slapping, steaming en afpersing,..

We werken aan de uitbreiding van de GAS-boetes. Er komen maximale boetes voor recidivisten en de verlaging van de leeftijdsgrens tot 14 jaar wordt toegepast. Ook de combitaks en alternatieve sancties worden ingezet. Dit in het belang van proportionaliteit en rechtszekerheid. Jongerencriminaliteit krijgt een hoge prioriteit en wordt kordaat aangepakt.

Te laat ingrijpen verkleint de kansen op een succesvolle maatschappelijke integratie van jonge overtreders. Er wordt sterker gefocust op de achterliggende oorzaken van jeugddelinquentie.

Een goed sociaal beleid begint bij het gezin. Preventie en de aanpak van intra-familiaal geweld is hierbij essentieel. De stad streeft naar meer opvangcapaciteit voor de detentie van minderjarige criminelen. De stad bepleit de oprichting van een gesloten centrum voor criminele illegalen.

De stad kiest voor de verdere uitbouw van het cameranetwerk wanneer dit een meerwaarde betekent bij het bestrijden van criminaliteit en overlast, en dus na een grondige voorstudie.

De stad investeert verder in slimme camerasoftware. Om het gevoel van straffeloosheid aan te pakken wordt samen met het parket onderzocht hoe het systeem van onmiddellijke dagvaarding momenteel van toepassing voor winkeldiefstallen en wapendracht kan worden uitgebreid naar andere misdrijven.

Ruimtelijke veiligheid Criminaliteit ontstaat door een samenloop van omstandigheden. Door alvast de criminaliteitfaciliterende factoren in de openbare ruimte zoveel mogelijk weg te werken, wil de stad criminaliteit op een duurzame wijze verminderen.

Principes van veilig ontwerp en beheer van publieke ruimtes maken integraal deel uit van het veiligheidsbeleid.

Districten kunnen zich hierin laten adviseren door gespecialiseerd personeel van de stad. Op die manier kunnen deze incidenten geanalyseerd worden. Zo kan er op deze plaatsen in de kwaliteit en het ontwerp van het openbaar domein, de aanpak van verkrotte en leegstaande woningen en de aanpak van overlastpanden ingegrepen worden. Adequate verlichting en zichtbaarheid verhogen de sociale controle en het veiligheidsgevoel.

In de Antwerpse parken kan dit, eventueel gecombineerd met de introductie van camerabewaking, waar mogelijk kwalitatieve horecazaken aantrekken. Het Stadspark krijgt hierin prioriteit, met respect voor het karakter als monument. Op onveilige plaatsen is het belangrijk om parallel aan een kordate politionele aanpak de oorzaken van overlast en criminaliteit in kaart te brengen en sociaal en ruimtelijk aan te pakken om zo problemen duurzaam op te lossen.

Een veilige buurt is ook een levendige buurt. De stad zet in op het aanmoedigen van buurtwinkels, lokale horeca en een harde aanpak van leegstand en verkrotting via een verhoging van de krottaks en — uiteindelijk — door onteigening.

Ruimtelijke veiligheidsplannen worden opgemaakt voor probleempunten. Het uitvoeren van snelle herstellingen aan vernield openbaar patrimonium is prioritair. De sluikstortcel volgt meldingen stipt op en gebruikt het GAS-reglement om kordaat boetes uit te schrijven. Inbraakbeveiliging begint bij een goed ontwerp en een uitvoering met de juiste materialen. We onderzoeken hoe we hiervoor bij bouwvergunningen een stadsbreed juridisch toetskader kunnen ontwikkelen naar analogie met de toegankelijkheidsnormering.

Brandweer Brandweer is een dienst waarvan iedereen hoopt om er nooit beroep op te moeten doen. De stad bewaakt de huidige kwaliteit van interventie, en wil de brandweer nog meer preventieve dienstverlening laten doen. De modernisering van de brandweerposten wordt verdergezet. Er wordt onderzocht waar eventueel nieuwe posten nodig zijn.

ANIMA RULEBOOK PDF

Antwerps bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’: lees hier alles wat erin staat

Bestuursakkoord Antwerpen: geen sprake van trendbreuk Een eerste lezing van het Antwerps bestuursakkoord maakt duidelijk dat sp. Nu aan de leden. Het klinkt spectaculair, maar wie er de tekst van het akkoord op naslaat merkt gauw op dat de soep minder heet wordt gegeten dan opgediend, of anders gezegd, dat de tomaten de soep minder rood maken dan verwacht. Het betekent dat er nog erg veel geschipper mogelijk is omtrent het concrete aantal bijkomende woningen. Van vijfduizend bijkomende sociale woningen zal sowieso geen sprake zijn. Ter vergelijking: in de afgelopen bestuursperiode kwam men uit op 2.

DEEP RIVERS ARGUEDAS PDF

Bestuursakkoord Antwerpen: geen sprake van trendbreuk

Plus: we willen wijkgericht werken, op alle mogelijke beleidsdomeinen. Inclusie is ook ons gemeenschappelijke doel. Dat is het beste fundament om samen te kunnen besturen. We gaan dat ontwerpakkoord ook loyaal uitvoeren, als onze achterban het goedkeurt. De leden van de deelnemende partijen moeten dus nog groen licht geven en vooral bij sp. Er kwam de voorbije weken heel wat interne kritiek op een eventuele samenwerking met N-VA en die kritiek nam alleen nog toe na de regeringscrisis en het migratiedebat.

Related Articles